Gooseneck Serija. Zajedničko za sve prethodno navedene kategorije jeste da su u pitanju uređaji izuzetnog kvaliteta i funkcionalnosti, prilagođeni potrebama najrzličitijih kategorija korisnika. Tehnički posmatrano, zajedničko za sve sisteme [izuzev Gooseneck serije] jeste njihov bazni koncept, odnosno da se svaki sistem sastoji od barem jedne centralne napojno-upravljačke jedinice, zatim jedne ili više glavnih mikrofonskih jedinica [chair-person microphone], te skoro neograničenog broja delegatskih jedinica. Ono po čemu se razlikuju navedene kategorije, svodi se na različite dodatne mogućnosti i funkcije, zatim namenu, primenjenu tehnologiju, dizajn i druge karakteristike.
Delegatski Mikrofonski Sistemi u opštem slučaju predstavljaju osnovna sredstva komunikacije u konferencijskom okruženju, bez obzira na sadržaj, obim ili vrstu samih konferencija. Primarna uloga delegatskih mikrofonskih sistema jeste da prisutnom auditorijumu i/ili drugim subjektima komunikacije, verno prenesu svaku verbalnu poruku, upućenu od bilo kog i ka bilo kom učesniku konferencije, a prema unapred utvrđenim merilima i kriterijumima. Pored osnovne diskusione funkcije, delegatski mikrofonski sistemi mogu da budu, i u praksi najčešće jesu, nosioci i raznih drugih tipova i oblika komunikacije. Kompanija Taiden raspolaže sa izrazito sadržajnom ponudom profesionalnih delegatskih mikrofonskih sistema, koji su klasifikovani u nekoliko različitih kategorija - HCS-8300 Paperless serijaHCS-5300 Digital InfraRed serijaHCS-4100 Fully-Digital serijaHCS-3600 Economic serija, te analogna HCS-1800
Taiden HCS-8300 Paperless Serija je jedan od najprestižnijih proizvoda kompanije Taiden, koji je istovremeno globalno jedinstven sistem, a namenjen je najzahtevnijim korisnicima. Ova serija delegatskih mikrofona je koncipirana na primeni naprednih softverskih rešenja, koja pored standardnih funkcija delegatskih sistema, omogućavaju i sistematizovanu distribuciju, obradu i arhiviranje svih relevantnih konferencijskih dokumenata, čime se postižu značajne uštede u pogledu vremenskih, organizacionih, finansijskih, ekoloških i drugih bitnih faktora. Osim toga, omogućena je distribucija i emitovanje audio-video sadržaja i prezentacija, permanetno on-line prisustvo, kao i opcija povezivanja i umrežavanja sa video-konferencijskim sistemima. Pored navedenih, ovaj sistem je zadržao sve standardne funkcije, kao što su prijave za diskusiju sa različitim opcijama diskusije, distribucija i praćenje simultanog prevoda, interaktivno glasanje, sprega sa video tracking sistemom i druge. Fizičke karakteristike Paperless serije, takođe su nešto što ovaj sistem izdvaja ispred svih drugih delegatskih  .
sistemom za interaktivno glasanje. Takođe, podržana je komunikacija sa sistemom za video tracking, kao i sistemima za snimanje i arhiviranje audio-video sadržaja. Na raspolaganju je nekoliko tipova infra-red transceivera, čime je omogućeno optimalno pokrivanje radne zone sistema, bez obzira na konfiguraciju konferencijskog prostora. Osim navedenog hardvera, ovaj sistem obuhvata i niz softverskih rešenja i aplikacija, namenjenih upravljanju konferencijskim procesom.


Taiden HCS-5300 InfraRed Serija delegatskih mikrofonskih sistema spada u kategoriju delegatskih sistema poslednje generacije, takođe namenjenih najzahtevnijim korisnicima i jedini je bežični infra-red sistem u svetu. Ovaj sistem, svojim korisnicima pruža neograničen komfor u radu, zadržavajući pri tom sve atribute kvaliteta u pogledu operativnih mogućnosti, autonomnosti, pouzdanosti, bezbednosti i drugih aspekata. Ova serija delegatskih sistema je bazirana na primeni napredne bežične infra-red tehnologije koja omogućava kvalitetno i nesmetano funkcionisanje sistema u zoni optičke vidljivosti, dok je pristup bilo kojoj informaciji izvan navedene zone u potpunosti onemogućen. Ovaj sistem je našao naročitu primenu u svim sferama u kojima je imperativ bezbednost i tajnost informacija, kao što su državni organi, internacionalne institucije, upravni odbori kompanija, naučni i razvojni centri i sl. U pogledu funkcionalnosti, ova serija raspolaže pre svega sa primarnim diskusionim funkcijama, zatim integrisanim sistemom za simultano prevođenje, te integrisanim prijavnim i petostepenim  .
Taiden HCS-4100 Fully-Digital Serija je najsadržajnija serija profesionalnih delegatskih mikrofonskih sistema kompanije Taiden. Ova serija je našla naročitu primenu u radnom okruženju velikih kongresnih centara i drugih kompleksnih konferencijskih kapaciteta, izuzetno zahtevnih u pogledu funkcionalnosti, pouzdanosti i bezbednosti delegatskih sistema. Fully-Digital serija obuhvata znatan broj delegatskih mikrofonskih podsistema kojima su zajedničke primarne funkcije i primenjena tehnologija, a koji se razlikuju prema stepenu operativnosti, nameni, dizajnu i nekim drugim manje značajnim faktorima. Digitalna tehnologija na kojoj se bazira ova serija, omogućava izrazitu operativnost u smislu praćenja i upravljanja konferencijskim procesom, čak i sa veoma udaljene lokacije. Takođe, moguće je i multipliciranje istovetnih podsistema, kombinovanje različitih, povezivanje manjih podsistema u veće, te deljenje većih na manje, i to bez izražene potrebe za bilo kakvim fizičkim intervencijama na sistemu. Funkcionalne karakteristike Fully-Digital serije temelje se u  .
sistema. Prednjom pločom uređaja dominira veliki, na dodir osetljiv ekran, preko koga se prozivaju i prate različite konferencijske aplikacije. Takođe, tu je i ergonomski dizajniran mikrofon, kao i nekolicina tastera namenjenih prozivanju i izvršavanju osnovnih funkcija delegatskog sistema. Na poleđini uređaja nalazi se sistemski komunikaciono-napojni terminal, te kao dodatna opcija i praktičan holder namenjen držanju name-tagova ili logotipa konferencije. Osim prethodno navedene standardne delegatske jedinice, paperless serija obuhvata još i skrivene mikrofonske jedinicenezavisne glasačke jedinicebezkontaktne IC čitače sa password tastaturom [opciono fingerprint čitače]kontrolne module i drugu opremu.
prvom redu, na osnovnim diskusionim funkcijama, zatim integrisanom sistemu za simultano prevođenje, te distribuciju i praćenje simultanog prevoda, naprednom sistemu za interaktivno glasanje, integrisanom sistemu za vizuelizaciju konferencijskog procesa, sistemu za obradu, distribuciju i arhiviranje audio i video sadržaja, kao i sistemu za centralno upravljanje i kontrolu tekućeg i pratećih konferencijskih procesa. Opredeljenjem za HCS-4100 Fully-Digital seriju korisnik dobija kompleksno i dugotrajno rešenje celokupnog konferencijskog sistema, koje u nekoj kasnijoj fazi može veoma lako da se nadograđuje i proširuje, a bez znatnijih tehnoloških intervencija i većih investicionih zahvata.
Taiden HCS-1800 Gooseneck Serija je serija delegatskih mikrofona namenjena najmanje zahtevnim korisnicima. Gooseneck serija, za razliku od svih ostalih, ima samo primarnu diskusionu funkciju bez dodatnih diskusionih opcija i za njeno funkcionisanje je neophodan eksterni audio sistem [audio mikser, sa fantomskim napajanjem]. Gooseneck sistem teoretski može da sadrži neograničen broj delegatskih jedinica, odnosno taj broj zavisi od kapaciteta eksternog audio sistema. Delegatske jedinice se baziraju na jednom tipu konferencijskih mikrofona, koji se proizvode u nekoliko modela definisanih dužinom vrata mikrofona, te nekoliko tipova stonih mikrofonskih baza, bez ili sa integrisanim manuelnim komandama i LED indikacijom radnog režima.

Taiden HCS-3600 Economic Serija delegatskih mikrofonskih sistema je namenjena nešto manje zahtevnim korisnicima, kojima je u prvom planu finansijski momenat i koji sa relativno malim ulaganjima dobijaju pouzdan i funkcionalan delegatski sistem, sa skoro zanemarljivim ograničenjima u pogledu komfora, dizajna i nekih drugih parametara. Kao i prethodne, i ova serija delegatskih sistema raspolaže sa svim osnovnim diskusionim funkcijama, te opcionim funkcijama simultanog prevođenja, prijavljivanja i višestepenog interaktivnog glasanja, video-trackinga, snimanja, obrade i distribucije audio-video sadržaja i drugog. Svi uređaji ove serije imaju elegantan dizajn, sa izrazito funkcionalnim rasporedom komandnih tastera i LCD monitoringom radnog procesa. Takođe, na prednjoj strani jedinice se nalazi mikrofon sa red-ring indikacijom režima rada, dok su sa zadnje strane smešteni priključni kabel i dodatni konektori za opciju lančanog [daisy-chain] povezivanja sistema. Kao i prethodni, i ovaj sistem obiluje pratećim aplikacijama za upravljanje konferencijskim procesom.   .
Taiden HCS-4886D - Delegatska mikrofonska jedinica
Taiden HCS-5300DE Delegatska mikrofonska IR jedinica
Delegatski mikrofonski sistem Taiden HCS-4382S
Copyright 2012 ©InterGroup d.o.o.
Taiden HCS-3632C Chair-Person mikrofonska jedinica
Taiden HCS-8307 Delegatska mikrofonska jedinica
®

TAIDEN   l   MIKROFONSKI  SISTEMI   l   PREVODILAČKI  SISTEMI   l   PRATEĆI  SISTEMI   l   DOWNLOAD   l   KONTAKT
Bookmark and Share