Hard-Disc-Recording Serija HCS-4130M, zajedno sa softverom HCS-4220/20, predstavlja seriju profesionalnih hard-disk snimača namenjenih snimanju, obradi i arhiviranju različitih konferencijskih audio i video sadržaja. Ova serija ima mogućnost istovremenog snimanja 2-4-8 simultanih audio kanala, te istog broja video kanala u realnom vremenu, zatim obradu audio-video zapisa tokom reprodukcije, indeksiranje i sortiranje sadržaja, lokalni i mrežni monitoring i drugo.
Audio Splitter Serija HCS-4112M/10-29 obuhvata uređaje za distribuciju različitih audio sadržaja namenjenih pre svega broadcast snimateljima, kroz 10-29 potpuno nezavisnih audio kanala, sa sopstvenom regulacijom nivoa. Primenom izolovanih audio transformatora, svaki od izlaznih kanala je sasvim zaštićen od bilo kakvog uticaja drugih. Osim navedenih karakteristika, splitter HCS-4112M/29 poseduje i petosegmentni LED monitoring ulaznog nivoa, kao i interni monitoring izlaznih kanala.

TMX Matrix Serija predstavlja familiju audio i video matrica različitih formata i kapaciteta, namenjenih distribuciji i rutiranju audio i video sadržaja. Format određene matrice je definisan primenjenim video formatima [RGBHV, DVI, VGA, CV], dok je kapacitet definisan brojem ulaznih i izlaznih audio i video linija. Taiden TMX Matrix Serija obuhvata familiju matrica kapaciteta do maksimalno 128x128 I/O. Primena matrica u praksi donosi visok radni komfor i brzinu, veliku pouzdanost i bezbednost, te racionalizaciju finansijskih i drugih važnih faktora. Poseban segment Taiden TMX serije   .
Conference Sign-In Serija je serija uređaja, opreme i softverskih aplikacija, namenjena registraciji, prijavljivanju i kontroli prisustva delegata i drugih učesnika u konferencijskom procesu. Ova serija obuhvata printere za kontaktne, bezkontaktne i kombinovane ID kartice, kontaktne, bezkontaktne i finger-print čitače, kontrolne kapije i identifikacione kioske,  te softverski prijavni modul. Praktična primena Conference Sign-In Sistema donosi značajne vremenske uštede i višestruko povećava efikasnost konferencijskog menadžmenta, koji ima presudan uticaj na valjanu realizaciju konferencija.
Video Tracking Serija obuhvata grupu profesionalnih video uređaja i pratećih softverskih aplikacija, namenjenih vizuelizaciji konferencijskog procesa. Navedeni sistemi, u sprezi sa delegatskim mikrofonskim sistemima, vrše automatsko pozicioniranje i vizuelizaciju aktivnih ili prijavljenih diskutanata, te dobijeni video signal prosleđuju na unapred utvrđene adrese ili pozicije, sa kojih se isti dalje distribuira različitim korisnicima, kao što su sistemi za video projekcije, sistemi za monitoring i snimanje, broadcst korisnici, nadzorni sistemi i slično. Video Tracking Serija obuhvata centralnu jedinicu HCS-4311MHigh Speed Dome kamere HCS-3313C i HCS-3313Dkontrolnu tastaturu HCS-3311A, te softverske module HCS-4215/20, odnosno HCS-4215TS/20. Video Tracking Serija ima veoma široku zonu upotrebe, počev od neposredne vizuelizacije složenih konferencijskih sistema, pa sve do primene u savremenim komunikacionim i bezbednosnim sistemima.
Central Control HCS-6100 Serija predstavlja seriju profesionalnih uređaja i opreme, namenjenih potpunoj ili delimičnoj automatizaciji neposrednog konferencijskog i drugih pratećih procesa. Ova serija obuhvata centralnu kontrolno-upravljačku jedinicu HCS-6000MCP2HCS-6100TP familiju WideScreen Touch-Panelabežične RF transivere i ruterevišekanalne napojne kontrolere i distributerekontrolne tastature i drugu prateću opremu. Osnovna namena ove serije je centralizovano upravljanje svim primarnim konferencijskim sistemima, kao što su audio i video sistemi, glasački sistemi, prijavni sistemi i drugi. Osim kontrole i upravljanja navedenim sistemima, moguće je upravljanje i drugim sistemima, kao što su rasvetni, binski, ventilacioni i klimatizacioni, sistemi zavesa i zastora, sistemi za kontrolu pristupa i drugi. Takođe, zahvaljujući potpunoj kompatibilnosti navedene serije sa sistemmima većine drugih proizvođača, moguća je primena i u smart-home zoni, industrijskim i raznim drugim sistemima.
Glasački Sistemi jesu kategorija pratećih konferencijskih sistema, čija je primarna namena grupno elektronsko glasanje, anketiranje, testiranje i drugi oblici interakcije među konferencijskim učesnicima ili drugim korisnicima. U zavisnosti od funkcionalnih principa, konstrukcionih karakteristika i namene, Taiden Glasački Sistemi su podeljeni na Stacionarni Glasački Sistem Serije HCS-4368Bežični Glasački Sistem Serije HCS-4390N , te Integrisane Glasačke SistemeStacionarni Glasački Sistem Serije HCS-4368 se bazira na softverskoj aplikaciji HCS-4214/50S, centralnoj jedinici HCS-4100MC/50, te skoro neograničenom broju korisničkih modula tipa HCS-4368C-D [stona jedinica], odnosno HCS-4368C-D/FM [ugradna jedinica]Bežični Glasački Sistem Serije HCS-4390N je baziran na softverskoj aplikaciji HCS-4214/50S, bežičnom RF transiveru HCS-4391N, te proizvoljnom broju hand-held jedinica HCS-4390N, odnosno stonih jedinica HCS-4395AK. Integrisani Glasački Sistemi predstavljaju dodatak delegatskim mikrofonskim sistema, bilo kao integrisane komponente delegatskih mikrofonskih jedinica ili kao samostalne stone, odnosno ugradne jedinice. Prednosti glasačkih sistema u odnosu na konvencionalne načine glasanja, se ogledaju u izrazitoj dinamici procesa glasanja, kao i skoro trenutnoj obradi i analizi rezultata glasanja, sa istovremenim statističkim i grafičkim prikazom. Takođe, veoma je značajan i ekonomski momenat, koji se ogleda u znatnim uštedama u pogledu obima angažovanja potrebnog personala, kao i vremena trajanja glasanja.
Copyright 2012 ©InterGroup d.o.o.
Prateći Konferencijski Sistemi jesu onaj segment profesionalnih konferencijskih sistema i opreme, koji svojom namenom, mogućnostima i funkcionalnim karakteristikama prate i dopunjuju primarne konferencijske sisteme u sklopu realizacije složenih konferencijskih procesa. Kompanija Taiden, kao lider u proizvodnji profesionalnih konferencijskih sistema, nudi i veoma široku paletu pratećih konferencijskih sistema, u koje spadaju Serija Hard-Disk-Recordera HCS-4130MSerija Audio Splittera HCS-4112M/10-29TMX Matrix i Serija Distribucionih Video PojačivačaVideo-Tracking Serija HCS-4311 sa pratećim softverskim paketom HCS-4215/20, zatim Central Control HCS-6100 SerijaConference Sign-In Serija HCS-4393Serija HCS-4368 Stacionarnih Glasačkih SistemaSerija HCS-4390N Bežičnih Glasačkih Sistema, te serija Integrisanih Glasačkih Sistema.
predstavlja serija distribucionih video pojačivača i konvertora, koja obuhvata grupu profesionalnih uređaja namenjenih distribuciji i konverziji video i audio sadržaja različitih tipova i formata. Ova serija obuhvata distribuciju video signala u formatima HDMI, DVI, VGA i CV, te konverziju CV-VGA, VGA-RGB i VGA-RGBHV, kao i HDMI i DVI ekvilizaciju. TMX Serija distribucionih video pojačivača je našla naročitu primenu u konferencijskim prostorima sa velikim brojem delegatskih video monitora, zatim kod višestrukih paralelnih video projekcija, sistemima za digitalno oglašavanje, kao i broadcast distribuciji.
Taiden HCS-6112TP WideScreen Touch-Panel
Taiden HCS-0808DVI-A Matrix Switcher
Audio Splitter Taiden HCS-4112M-10
Taiden HCS-4395NKE Tabletop Wireless Voting Unit
®

TAIDEN   l   MIKROFONSKI  SISTEMI   l   PREVODILAČKI  SISTEMI   l   PRATEĆI  SISTEMI   l   DOWNLOAD   l   KONTAKT
Bookmark and Share